Więcej
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

502 286 618     

✉ kontakt@taxipharm.pl       

Taxipharm sp. z o.o.
Sokoła 2B/1
60-644 Poznań

0
×

Rejestracja

Dane konta

Dane do logowania

lub zaloguj

Imię jest wymagane
Nazwisko jest wymagane
Imię nie jest poprawne
Nazwisko nie jest poprawne
To nie jest adres e-mail
Adres e-mail jest wymagany
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany
Hasło jest wymagane
Podaj poprawne hasło
Hasło musi mieć 6 lub więcej znaków
Hasło może mieć maksymalnie 16 znaków
Hasła nie są identyczne
Akceptacja regulaminu jest wymagana
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Informacje ogólne

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.taxipharm.pl jest Taxipharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Sokoła 2B/1 60-644 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484671, NIP: 7811889399, REGON: 30257874500000, adres poczty elektronicznej: kontakt@taxipharm.pl numer telefonu kontaktowego: 502 286 618

§ 2. Słownik pojęć:

 

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
za pośrednictwem Dostawcy lub Sprzedawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu
do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 

Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

Przedsiębiorca -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin - niniejszy regulamin.

 

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

Sprzedawca – Taxipharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Sokoła 2B/1 60-644 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000484671, NIP: 7811889399, REGON: 30257874500000, adres poczty elektronicznej: kontakt@taxipharm.pl numer telefonu kontaktowego: 502 286 618

 

Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie taxipharm.pl

 

Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

Trwały nośnik- materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 3. Informacje dotyczące korzystania ze sklepu.

 

1. Sprzedawca informuje, że wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a także do formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, należą do Sprzedawcy. Korzystanie ze wskazanych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

2. Sprzedawca informuje, że zapis § 3 ust. 1. niniejszego Regulaminu nie dotyczy logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów,
do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

3. Sprzedawca informuje, że minimalne wymagania techniczne komputera Użytkownika gwarantujące korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”.

 

4. Sprzedawca informuje, że stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu
lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

7. Sprzedawca informuje, iż w celu uniknięcia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne
(np. programy antywirusowe), które zminimalizują zagrożenia pozyskania danych przez osoby nieuprawnione.

§ 4. Rejestracja- Konto Klienta

  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 

2. Rejestracja jest nieodpłatna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3. W celu dokonania Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

 

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient winien zapoznać
się z Regulaminem. W celu akceptacji jego treści należy zakreślić odpowiednie pole w formularzu.

 

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy
lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 

7. Zgoda, o której mowa w §4 ust. 5 Regulaminu może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać  przesłane na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5 Zamówienia

1. Informacje umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży, nie są natomiast ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klient ma możliwość składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Konta Klienta na Stronie Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu
w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient, który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie poprzez wybranie konkretnego Towaru i dodanie go do "KOSZYKA".

5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wskazuje sposób Dostawy oraz formę płatności.

6. Następnie Klient składa zamówienie wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.

7. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę
o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, które będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

8. Klient, który składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je
na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient
w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, a także swoje dane teleadresowe.

9. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości zawierającej szczegóły zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w niej: dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem. Wiadomość od Sprzedawcy zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży
za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

10. W celu potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w  5 pkt 8, Klient przesyła wiadomość elektroniczną do Sprzedającego, w której wskazuje wybraną formę płatności
oraz sposób Dostawy.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Czynność ta potwierdza fakt zawarcia Umowy sprzedaży.

12. Klient składający zamówienie przez telefon, podaje Sprzedawcy nazwę Towaru, który chce zamówić oraz jego ilość. W dalszej kolejności Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, jest on informowany o cenie łącznej wybranego Towaru
oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy;

13. Złożenie zamówienia przez telefon następuje bezpośrednio podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 6. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są wyrażone
w złotych polskich i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto. Podane ceny
nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych innych kosztów,
o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:

            a) przelew bankowy;

            b) przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności PayU;

            c) gotówką za pobraniem

3. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru przedpłaty jako formy płatności, powinien on dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 pkt 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

5. Przy wyborze sposobu płatności za pobraniem, zapłata następuje do rąk Dostawcy
przy odbiorze przesyłki od Dostawcy.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT.

§ 8 Rękojmia

 

1.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia).

 

2.

W przypadku dostarczenia wadliwego Towaru Klient może:

 

2.1

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

2.1.1

Powyższe ograniczenie nie znajdzie zastosowania, w przypadku wcześniejszej wymiany lub naprawy Towaru przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny
od wad lub usunięcia wad. Klient może wówczas w miejsce zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Oceniając kwestię nadmierności kosztów bierze się pod uwagę wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
jak również niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

2.2.

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

2.2.1

Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

3.

Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, ma obowiązek dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

4.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od jego wydania Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży
lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia
od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

5.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta

 

 

 

 

 

 

 

6.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@taxipharm.pl. Zgłaszając reklamację Klient winien opisać zaistniały problem. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7.W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może skorzystać
z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 

2.

Konsument ma możliwość odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca informuje, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

4.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności (w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

8.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 

10.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi koszta

   

12.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących towarów:

a. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności
do użycia np. oleje lniane

b. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeśli zostały otwarte i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
np. otwarte opakowania suplementów diety lub soków*;

c. dostarczanych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep
o utracie prawa odstąpienia od umowy plików elektronicznych, np. typu Ebook, jeśli zostały pobrane

d. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez Zamawiającego;

e.  prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

 

 

 

13.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

14.rawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii.

 

2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili
i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

6. Z usługi Newsletter ma możliwość skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację
o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację
o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient ma możliwość w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji używając do tego odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu
w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych
i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy, Sprzedawców lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Usługodawca zawiadamia Klienta
o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści;

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów, Usługodawcę oraz Sprzedawców, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.  Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści jedynie pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy oraz Sprzedawców;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10 Regulaminu;

7. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient bądź inna osoba lub podmiot uzna, iż treści publikowane
na Stronie Internetowej Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie
w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Usługodawca.

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.

3. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

5. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem,
że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

6. Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.

8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

10. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy w zakresie niezbędnym
do realizacji Umowy sprzedaży.

11. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym
do realizacji Dostawy.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy
z oświadczeniem woli Klienta.

3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umowy. Powyższe, w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, znajduje zastosowanie tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych
do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

5. Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

7. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu
o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

8. Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2017 r., z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli umowę przed 27.12.2017 zastosowanie ma §15 ust. 7.